Исус Христос – Лекар душе и тела

Isus Hristos lekar duse i tela

Исус Христос – Лекар душе и тела

Category: Product ID: 2428

Product Description

„Исус Хри­стос – ле­кар ду­ше и те­ла” (ка­ко при­хва­ти­ти, ли­је­чи­ти и под­но­си­ти бо­ле­сти) је збор­ник тек­сто­ва ко­ји се, из раз­ли­чи­тих угло­ва, ба­ве про­бле­мом обо­ље­ња, тје­ле­сних и ду­шев­них, и хри­шћан­ским ста­вом пре­ма бо­ле­сти као јед­ном од нај­че­шћих и нај­ве­ћих ис­ку­ше­ња са ко­јим се у свом жи­во­ту су­сре­ће сва­ки хри­шћа­нин. Књи­га за сва­ко­га, јер не­ма чо­вје­ка ко­ји у сво­ме жи­во­ту ни­је био лак­ше или те­же бо­ле­стан, и не­ма чо­вје­ка ко­ме не­ко од нај­бли­жих ни­је бо­ло­вао од те­шких и нај­те­жих бо­ле­сти.

Збор­ник се са­сто­ји од осам те­мат­ских цје­ли­на.

Phone: +387 (0)51 490-770
Slobodana Kusturića 13
Banja Luka, RS/BiH