Како се ослободити порока

Kako se osloboditi poroka

Како се ослободити порока

Ка­ко се осло­бо­ди­ти по­ро­ка ал­ко­хо­ли­зма и нар­ко­ма­ни­је

Product Description

Збор­ник тек­сто­ва „Ка­ко се осло­бо­ди­ти по­ро­ка ал­ко­хо­ли­зма и нар­ко­ма­ни­је” из пер­спек­ти­ве пра­во­слав­ног ис­ку­ства бор­бе про­тив гри­је­ха и стра­сти, го­во­ри о те­шкој бор­би и по­бје­ди над по­ро­ком ал­ко­хо­ли­зма и нар­ко­ма­ни­је. У пр­вом ди­је­лу збор­ни­ка, по за­јед­нич­ким на­сло­вом „Бла­го чо­вје­ку ко­ји не пи­је”, по­сле од­ло­ма­ка из Све­тог Пи­сма Ста­рог и Но­вог За­вје­та да­те су ду­хов­нич­ке по­у­ке древ­них и са­вре­ме­них Све­тих ота­ца, ста­ра­ца и све­ште­ни­ка-ду­хов­ни­ка Цр­кве о узро­ци­ма, при­ро­ди, на­чи­ну деј­ства ал­ко­хо­ли­зма, као и о на­чи­ни­ма за осло­бо­ђе­ње од тог смр­то­но­сног по­ро­ка кроз по­ка­ја­ње и ис­по­вјест, под­ви­жнич­ки труд, ве­ли­ку ду­хов­ну бор­бу чо­вје­ко­ву. По­сле „Ко­ри­сних са­вје­та за бор­бу про­тив стра­сти пи­јан­ства” овај збор­ник до­но­си и „Мо­ли­тве за ис­цје­ље­ње од бо­ле­сти пи­јан­ства”, ко­ји­ма тре­ба да при­бје­га­ва­ју и они ко­ји се бо­ре да се осло­бо­де овог по­ро­ка, као и чла­но­ви њи­хо­вих по­ро­ди­ца, ко­ји тре­ба да их све­срд­но по­др­же у тој те­шкој бор­би за ду­хов­но осло­бо­ђе­ње.

Дру­ги дио збор­ни­ка ба­ви се про­бле­мом нар­ко­ма­ни­је са пра­во­слав­ног ста­но­ви­шта. У тек­сто­ви­ма раз­ли­чи­тих пра­во­слав­них ауто­ра об­ја­шња­ва се ду­хов­на су­шти­на нар­ко­ма­ни­је као па­да цје­ло­куп­не чо­вје­ко­ве лич­но­сти у роп­ство са­та­ни, кроз ства­ра­ње пси­хо­со­мат­ске за­ви­сно­сти од нар­ко­тич­ких суп­стан­ци, то јест кроз гу­бље­ње вољ­не кон­тро­ле над ђе­ло­ва­њем соп­стве­не лич­но­сти, при че­му нар­ко­ман по­ста­је не­ка вр­ста „ме­ди­ју­ма” за деј­ство­ва­ње злих си­ла, ко­је упро­па­шћу­ју не са­мо ње­га, увла­че­ћи га, све ду­бље, у дру­ге гри­је­хе и пре­сту­пе – лаж, кра­ђу, пљач­ке, про­сти­ту­ци­ју, уби­ства, већ и све љу­де око ње­га, пре све­га, ње­го­ву по­ро­ди­цу. Овај дио збор­ни­ка опи­су­је про­вје­ре­не ме­ди­цин­ске ме­то­де за осло­бо­ђе­ње од нар­ко­ман­ске за­ви­сно­сти, али се све ври­је­ме ин­си­сти­ра на ду­хов­ном аспек­ту овог по­ро­ка и на по­тре­би за упор­ним под­ви­жнич­ким и све­то­та­јин­ским ли­је­че­њем у Цр­кви и под ду­хов­ним ру­ко­вод­ством ис­ку­сног свје­ште­ни­ка–ду­хов­ни­ка (ко­ји има ис­ку­ства у ра­ду са нар­ко­ма­ни­ма) лич­но­сти обо­ље­ле од гри­је­ха, стра­сти и по­ро­ка нар­ко­ма­ни­је. Об­ја­шња­ва се ве­за нар­ко­ма­ни­је и кри­ми­на­ла, ука­зу­је се на опа­сно­сти ле­га­ли­зо­ва­ња ла­ких дро­га, да­ју се по­тре­сне ис­по­ви­је­сти не­из­ли­је­че­них и из­ли­је­че­них нар­ко­ма­на. Збор­ник се за­вр­ша­ва за­кључ­ком, по­твр­ђе­ним у са­вре­ме­ном ду­хов­но-те­ра­пе­ут­ском ис­ку­ству Цр­кве, да се сва­ки гри­јех, па и гри­јех нар­ко­ма­ни­је мо­же по­би­је­ди­ти кроз по­ка­ја­ње и под­виг, кроз хра­бро су­о­ча­ва­ње са соп­стве­ном огре­хо­вље­но­шћу и ду­хов­ном ра­сла­бље­но­шћу, кроз ис­трај­ну хри­шћан­ску бор­бу за кор­је­ни­ту про­мје­ну свог жи­во­та и за но­ви жи­вот у Хри­сту. Јер, по ри­је­чи­ма Хри­сто­вим, „Бо­гу је све мо­гу­ће”, чак, и оно што са људ­ско­га ста­но­ви­шта из­гле­да као пот­пу­но не­мо­гу­ће, али под јед­ним усло­вом: да чо­вјек свим сво­јим би­ћем са­ра­ђу­је са Бо­гом – је­ди­ним Чо­вје­ко­љуп­цем.

Phone: +387 (0)51 490-770
Slobodana Kusturića 13
Banja Luka, RS/BiH